FKDF Freed Kamalari Development Forum

Chaughera, Dang fkdfdang@gmail.com +977-082-561693

About Us

Rightholders

  • मुक्त कमलरीहरु
  • मुक्त कमलरीका परिवारका सदस्यहरु
  • बालबालिकाहरु
  • सिमान्तकृत, युवा
  • अल्पसंख्यक र बहिष्करणमा परेका महिलाहरु
  • हिंसा पिडितहरु महिलाहरु