Rightholders

मुक्त कमलरीहरु, मुक्त कमलरीका परिवारका सदस्यहरु, बालबालिकाहरु, सिमान्तकृत, युवा, अल्पसंख्यक र बहिष्करणमा परेका महिलाहरु,हिंसा पिडितहरु महिलाहरु ।