FKDF Freed Kamalari Development Forum

Chaughera, Dang fkdfdang@gmail.com +977-082-561693

About Us

Organizational Policies

  • कर्मचारी प्रशासन नियमावली
  • आर्थिक प्रशासन नियमावली
  • बाल संरक्षण नीति
  • भ्रष्टाचार तथा सुशासन नीति
  • लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण निर्देशिका
  • सहभागितात्मक अनुगमन तथा मुल्याँकन व्यवस्थापन नीति
  • यौन दुव्र्यहार नीति